PERSONEL ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş. Şirketi tarafından yapılmaktadır.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi : Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verileriniz, kişisel veri envanterinde ve kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde işlenmektedir.
  Kimlik (ad soyad, doğum tarihi)
  İletişim e-posta adresi, telefon no),
  Mesleki Deneyim (özgeçmiş, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi)
  Çalışma şartlarına uygunluk
 3. Kişisel Veri işlenme amaçları: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
  1. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  5. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  6. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  7. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  8. Ücret Politikasının Yürütülmesi
  9. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  10. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  11. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel Verileriniz, Şirketimizin internet sitesinden kişisel verilerinizi paylaştığınız formu doldurmak suretiyle yaptığınız başvuru sırasında tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  Kanunlarda öngörülmesi, İş Sözleşmesi imzalanması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun meşru menfaati
 6. Kişisel verilerinizin aktarılması, Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şartlar altında ve şekilde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 7. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
  10. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 8. Yükümlülükleriniz Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Özgeçmişinizde belirtilen önceki işyeri çalışanları ve referanslarınıza ilişkin iletişim bilgilerini açık rızaları ile alıp bize bildirdiğinizden emin değilseniz bu bilgileri özgeçmişinizden çıkartmalısınız.

 

Veri Sorumlusu Unvan: ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş.
Mersis no        :0079036176700028
E-posta adresi :kvkk@arlight.net
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: arlight@hs02.kep.tr
Fiziki Posta adresi : Saray Mah. 205. Sok. No.4 Kahramankazan, Ankara