STAJYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş. Şirketi tarafından yapılmaktadır. 
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amaçlarıyla  işlenmektedir.

 1. Kimlik (ad soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon no), Eğitim ve Mesleki Deneyim (Okul, bölüm, sınıf, Staj yapmak istediğiniz bölüm, staj süresi, staj başlangıç ve bitiş tarihleri)
 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel Verileriniz, Şirketimizin internet sitesinden kişisel verilerinizi paylaştığınız formu doldurmak suretiyle yaptığınız başvuru sırasında tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir.
  1. Kanunlarda öngörülmesi ( İş sağlığı Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun meşru menfaati
 3. Kişisel verilerinizin aktarılması, Amacı ve Hukuki sebebi
  1. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir. 
  2. Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ancak bu amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılabilecektir. (Örneğin internet sitesi sunucularını barındıran ve bilgi teknolojileri hizmeti alınan şirket )
 4. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz.

 1. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ: Üçüncü bir kişinin kişisel verisini referans olarak Şirketimize verdiğiniz takdirde, söz konusu kişinin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatıldığını, bilgilerinin Şirketimize aktarılmasına rıza vermiş olduğunu ve bu konuda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.


Veri Sorumlusu Unvan: ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş.

Mersis no   :0079036176700028

E-posta adresi :kvkk@arlight.net

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: arlight@hs02.kep.tr

Fiziki Posta adresi : Saray Mah. 205. Sok. No.4 Kahramankazan, Ankara